Kirjoittaja: Kirsi Nurminen

ASIAKKAAN ÄÄNI

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkeet FEMMA – välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa (FEMMA) ja Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi (TKK) toteuttivat yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa Asiakkaan ääni –kyselyn touko-, kesä- ja lokakuussa 2018. Kyselyn tavoitteena oli saada esille Varsinais-Suomen TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä tarjotuista palveluista ja palvelujen kehittämistarpeista sekä saada uusia ideoita palvelutarjonnan suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Asiakkaan ääni –kyselyn kysymyksiä valmisteltiin FEMMA-hankkeessa muokaten ja täydentäen työryhmältä saaduilla kommenteilla. Vastaajan taustatietojen ja laadittujen valintakysymysten lisäksi haluttiin esittää kysymyksiä, joihin voi vastata vapaamuotoisesti ilman, että vastaajalla olisi valmiita vastausehdotuksia. Kysely päädyttiin toteuttamaan sähköisenä Webropol-kyselynä.

 

Kaikilla Varsinais-Suomen alueen työnhakija-asiakkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn TE-palveluiden paikallisilla nettisivuilla olleen linkin kautta. Lisäksi vastauslinkki lähetettiin käynnissä olleiden työnhaku- ja uravalmennusryhmien vetäjille, jotka puolestaan jakoivat linkkiä ryhmiin osallistuneille. FEMMAn henkilöstö jalkautui joihinkin ryhmiin kertomaan kyselystä ja näin aktivoimaan osallistujia vastaamaan kyselyyn. TKK-projektin edustaja haastatteli henkilökohtaisesti joitakin omaan kohderyhmäänsä kuuluvia työnhakija-asiakkaita ja tallensi vastaukset sähköiseen järjestelmään. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 541.

 

Vaikka kyselyllä tavoiteltiin erityisesti sitä, minkälaisia uusia tai uudella tavalla järjestettyjä palveluita työnhakija-asiakkaat toivoisivat, aivan uusia ideoita palvelujen järjestämiseen tai sisältöihin saatiin varsin vähän. Uusia palveluja tai palvelutapoja esitettiin lähinnä yksittäisinä toiveina, kuten esimerkiksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä tai videoneuvottelujärjestelmä virkailijan kanssa. Odotetusti vastauksista ilmeni mm. tarvetta terveydentilan selvityksiin, yllättävää sen sijaan oli velkaneuvonnan tarpeen ilmaisseiden suuri määrä. Eniten vastauksissa korostuivat kuitenkin henkilökohtaisen asioinnin ja urasuunnittelun tarve sekä neuvonta työpaikkojen/piilotyöpaikkojen haussa. Työnhaun tukemisen tarve kiteytyy yhteen englanninkielellä annettuun vastaukseen:

 

“I am really looking for an office job and please help me to get one.”

Koko raportin voit lukea täältä:

Asiakkaan aani RAPORTTI_ (003)